کوچینگ کسب‌و‌کار

توسعه شخصی برای صاحبان آن کسب و کار است. این کار با بازخورد نقاط قوت و حمایت مثبت به صورت فردی یا گروهی برای افزایش تاثیر‌گذاری فرد انجام می‌شود. کوچینگ کسب و کار با نام‌های کوچینگ مدیران اجرایی، کوچینگ همکاری یا کوچینگ رهبری همراه می‌شود. کوچ در ابتدا مراجع را برای دستیابی به اهدافش حمایت می‌کند. این حمایت شامل تحول در دیدگاه، روابط فردی‌ و‌ حرفه‌ای، مدیریت تغییر، توسعه مدیریت اجرایی، تقویت تفکر استراتژیک و آگاهی از شیوه تاثیرگذاری و توجه به‌تفاوتها و تیم‌سازی قوی سازمانی میشود.

کوچینگ کسب‌و‌کار همیشه توسط کارشناسی خارج از سازمان ارائه‌نمی‌شود. بسیاری از سازمان‌ها با آموزش رهبران ارشد و مدیران میانی ایشان را به مربیان تیم خود جهت دستیابی به سطوح بالاتری

Business coaching

By | 2017-08-29T14:30:59+00:00 آگوست 29th, 2017|کتاب|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment